Magisterský studijní obor Agroekologie

Návrh témat diplomových prací

pro 1. ročník navazujícího magisterského studijního programu

obor: „Agroekologie“

doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D.

  • Ekonomická efektivnost hospodaření u vybraných plodin v konvenčním a ekologickém systému hospodaření
  • Environmentální dopady zemědělských systémů
  • Sociální zemědělství v ČR

doc. Ing. Radka Váchalová, Ph.D.

  • Průzkum půd z hlediska degradace půdní struktury a stavby s využitím penetrometrie pro vybranou oblast
  • Vliv stupně humifikace půdní organické hmoty na množství provzdušněných agregátů

Ing. Marek Kopecký, Ph.D.

  • Sledování obsahu organického uhlíku v orniční a podorniční vrstvě půd s porosty energetických trav
  • Srovnání kvality primární půdní organické hmoty ve vzorcích půd odebraných z různé hloubky /zadáno
  • Kvalita primární půdní organické hmoty v půdách porostů energetických trav /zadáno
  • Sledování růstu a výnosů fytomasy energetických trav /zadáno

Ing. Jaroslav Bernas, Ph.D.

  • Hodnocení environmentálních aspektů vybraných zemědělských aktivit z perspektivy LCA (Life Cycle Assessment)