O katedře

Katedra garantuje studijní obor Agroekologie v bakalářském i magisterském stupni v prezenční a kombinované formě studia, zvláště pak stěžejní předměty jeho  specializace Ekologické zemědělství. V tomto směru je katedra a tím i ZFJU jediným vzdělávacím pracovištěm s komplexní výukou magisterského studia ekologického zemědělství. Pracovníci katedry garantují stěžejní předměty profesního bakalářského studijního oboru Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině zaměřeného především na ekologické zemědělství v prezenční i kombinované formě studia. Katedra je i garantem magisterského studijního oboru v anglickém jazyce „Multifunctional Agriculture“. Katedra dále garantuje v rámci doktorského studijního programu Fytotechnika obor Obecná produkce rostlinná a nově akreditovaný obor Agroekologie.

Stěžejní oblasti vzdělávání

  • Půdoznalství: klasifikace a fylogeneze půd, půdní vlastnosti,  podpora úrodnosti půdy, půdní organická hmota, úloha kořenového systému a půdní fauny v ochraně půdy, péče o ornou půdu, půdní organismy jako bioindikátory
  • Agrochemie: látkové toky v agroekosystému a speciálně v půdě, výživa a hnojení rostlin, formy živin, přeměny, dostupnost rostlinám
  • Agrotechnika: struktura plodin, zásady zpracování půdy, studium vlivu půdo-ochranných technologií na půdní úrodnost, ošetřování porostů polních plodin, herbologie a regulace plevelů
  • Ekologické zemědělství: a další formy zemědělského hospodaření (low input, multifunkční, integrované), vhodné především pro environmentálně citlivé, chráněné, produkčně méně příznivé, horské a podhorské oblasti
  • Mimoprodukční funkce krajiny: hodnocení ekologických funkcí krajiny ovlivněných způsoby zemědělského využití a zemědělskými technologiemi, podpora struktury krajiny vzhledem k ochraně biodiverzity
  • Komplexní využití biomasy jako zdroje surovin pro průmysl i pro energetické účely, odpadové hospodářství

Výzkumná činnost katedry

Je v relaci k výuce zaměřena  na  udržitelné způsoby zemědělského hospodaření v podhorských a horských oblastech zaměřené na vytváření souladu mezi jejich produkčním a mimoprodukčním uplatněním. Především se zabýváme inovací technologických postupů na orné půdě k získání kvalitní rostlinné produkce vhodné pro potravinářské, krmné, energetické i další nepotravinářské využití. Z ní vyplývá účast v 7 projektech NAZV, 6 projektech dalších agentur (GAČR,MŠMT, VZ) a v 10 mezinárodních projektech (6.RP, INTERREG, EUS, COST).

Zahraniční spolupráce

Stěžejní formou naší mezinárodní spolupráce je členství v ENOAT (European Network Organic Agriculture Teachers), kde kooperujeme s 12 univerzitními pracovišti v EU. V rámci programů Leonardo, Aktion, Kontakt, ERASMUS,   CEEPUS aj. se snažíme o co největší výměnu pedagogů a studentů  s partnerskými univerzitami nebo výzkumnými institucemi. Každoročně se podílíme na organizování Mezinárodních letních škol, podporujeme účast na konferencích a poskytujeme  výuku vybraných předmětů v angličtině.

Spolupráce s praxí

Pracovníci katedry jsou zakládajícími členy mezinárodní společnosti ECOLOGICA a České technologické platformy pro ekologické zemědělství (CTPEZ). Obě organizace jsou zaměřené na výzkum a transfer poznatků do praxe včetně poradenské  činnosti v ekologickém zemědělství. Dlouhodobě spolupracujeme s MZe a UZEI při vzdělávání a akreditaci poradců, podílíme se na projektech Spolku poradců v ekologickém zemědělství (EPOS) i aktivitách  Potravinářského klastru „Chutná hezky Jihočesky“ a na spolupráci s dalšími domácími i zahraničními partnery (Bioinstitut, ZERA, AK, KIS, Bioforschung Austria, BAAL Gumpenstein aj.) Rozsáhlou spolupráci s praxí dokumentuje i fakt, že pracovníci katedry jsou autory poloviny všech užitných vzorů a patentů podaných fakultou.